Якщо питання організації діяльності ДНЗ розглядаються і вирішуються на нарадах при завідуючому, то ефективність роботи та перспектива розвитку колективу - це прерогатива педагогічної ради.

         Педагогічна рада - це рада педагогів, які дійсно радяться, а не „засідають”, така рада повинна приносити професійне задоволення, бажання здійснити окреслене, впевненість, а не навпаки. У Законі України "Про дошкільну освіту" у статті 20 "Управління та громадське самоврядування дошкільного навчального закладу” визначено основні положення щодо роботи педагогічної ради.
         Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:
- оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і на­вчання дітей по кожній віковій групі;
- розглядає питання удосконалення організації навчально - виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;
- визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження працівників;
- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впроваджен­ня у навчально - виховний процес досягнень науки і передово­го педагогічного досвіду;
- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі;
- визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім'єю;
- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;
- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
- затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;
- розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.
          Педагогічна рада забезпечує два напрями роботи:
- організаційно-педагогічний: затвердження плану роботи ДНЗ, розгляд підсумків роботи за певний період, аналіз освітнього процесу у ДНЗ;
- науково-педагогічний: науково-методична проблема ДНЗ і шляхи її реалізації, упровадження у практику роботи сучасних досяг­нень науки і перспективного педагогічного досвіду (далі - ППД), під­вищення кваліфікації педагогів тощо.      
          Все більше зростає роль педагогічної ради як колегіального ор­гану управління, діяльність якого має вирішальний вплив на якість навчаль­но-виховного процесу та рівень роботи дошкільного закладу загалом. Педагогічна рада є основною формою методичної роботи з педагогічним колективом. Вона дозволяє найбільш глибоко і кваліфіковано вирішувати важливі питання підвищення ефективності процесу навчання та виховання, дає змогу залучати кожного вихователя до роботи дошкільного закладу. Важливо створити саме такі умови, які б сприяли підвищенню ефективності роботи педагогічної ради. А це залежить від бага­тьох факторів: створення сприятливого пси­хологічного мікроклімату в колективі, якості підготовки, культури проведення самої пе­дагогічної ради, оптимального добору тема­тики та раціональної форми проведення.
         Кожна педагогічна рада працює за планом, що є складовою частиною річного плану дошкільного закладу. При плануванні їх ураховується кількість груп і вихователів, їхня кваліфікація і стаж роботи, результати минулого року і обов'язково завдання, пос­тавлені перед дошкільним закладом на по­точний навчальний рік. У річному плані ви­світлюється зміст кожної педагогічної ради, зазначається термін її проведення та вказуються доповідачі. У місячному плані передбачено підготовку колективу до наступної педради. Час підготовки триває по-різному — 2— 2,5 місяця, а може, й довше. А саме: перегляд занять, прогулянок, окремих процесів режиму тощо.
         Успіх педагогічної ради залежить від підготовки і участі в обговоренні поставлених питань членів колективу. Підготовка організовується так, щоб якомога більше вихователів взяли в ній актив­ну участь. Вихователів, особливо початківців, вчать пра­вильних прийомів виховного впливу на дітей, допомагають підвищувати загальноосвітній рівень, поліпшу­вати навчально-виховний процес, оволодівати методикою педагогіч­ної пропаганди. За темами, у роботі над якими відчуваються труднощі, плануються і проводяться консультації та співбесіди. Добира­ється необхідний дидактичний матеріал і посібники, опрацьовується методична література, складаються плани доповідей, пові­домлень, оформляються виступи, з чітким викла­дом, теоретичним обґрунтуванням кожного питання, з прикладами про роботу дошкільного закладу.
        На педагогічні ради запрошуються батьки, вчителі, психологи та інші компетентні люди з цього питання. Залучаються до консультацій вихователі-методисти, вихователі з вищою кваліфікаційною категорією. Окремі питання іноді вимагають теоретичних да­них, а в основному виступи з досвіду роботи вихо­вателів, батьків, учителів. Це цікаво всім колегам, а особливо молодим педагогам. Дуже зацікавлює, заохочує педагогів і викликає позитив підготовка виставок, добір літератури, дидактичних ігор, посібників тощо.
        На педагогічних радах розглядаються найрізно­манітніші питання, деякі з них програмою не пере­дбачені, але актуальні на сучасному рівні життя, наприклад це правова та економічна освіта. Готуючись до педагогічної ради і плануючи її, бажано скласти для себе схему, щоб було зрозуміло, яку роботу слід провести. Схеми можуть бути різ­ними, залежно до якої педагогічні ради готуєтесь.
         У доборі тематики педагогічної ради слід керуватися такими критеріями :
1. Тема повинна бути:
- актуальною, тобто сучасною і своєчасною;
- нестандартною, отже, цікавою;
- перспективною, тобто працювати на майбутнє й відповідати вимогам наступності, перспективності і спадкоємності.
2.Формулювання теми має передбачати:
- практичну значущість;
- можливість вирішення проблеми, реальність досягнення.
      Орієнтовна тематика питань, що можуть розглядатися на засіданні педагогічної ради:
 1. Організаційно-педагогічні:
— Про підсумки роботи ДНЗ за минулий навчальний рік і завдання педагогічного колективу на наступний рік. Затвердження плану роботи ДНЗ на рік.
— Про спільну роботу батьків і вихователів щодо формування у дітей культурно-гігієнічних навичок.
— Про досвід роботи вихователів з конкретних  напрямків роботи. 
— Про роботу гуртків, секцій щодо формування...
— Про досвід роботи вихователів, які атестуються...
— Про роботу творчої групи з проблеми...
— Про забезпечення здорових і безпечних умов...
— Про підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.
— Про самоосвіту вихователів як складову системи методичної роботи в ДНЗ. 
2. Організаційно-методичні:
—Концепція і програма розвитку ДНЗ та завдання педагогічного колективу щодо їхньої реалізації.
—Аналіз можливостей дошкільного навчального закладу щодо забезпе­чення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров'я дітей.
—Психолого-педагогічний аналіз режиму роботи ДНЗ та прогнозуван­ня його ефективності.
—Про організацію освітнього процесу у ДНЗ на основі творчого підходу до реалізації чинних програм розвитку, навчання та виховання дітей.
— Про спільну роботу ДНЗ і сім'ї щодо громадянського виховання ді­тей дошкільного віку. 
         За формами організації можна виокремити такі педагогічні ради:
- традиційна педагогічна рада;
- педагогічна рада з використанням активних та інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами (під час обговорення певного питання);
- нетрадиційна педагогічна рада у формі ділової гри, «круглого столу». 
        Етапи підготовка й проведення педагогічної ради:
Перший етап — теоретичний, він охоплює:
- визначення тем педагогічних рад на 3 роки відповідно до науково-методичної проблеми, концепції розвитку ДНЗ, мети й завдань, прогнозованих результатів;
- планування тематики педагогічних рад на рік на основі аналізу діяльності ДНЗ за попередній рік (травень);
- складання плану діагностико - практичної діяльності до педагогічної ради (травень—червень).
Другий етап — організаційний, він охоплює:
- складання плану проведення педагогічної ради, вибір форми проведення, уточнення мети й завдань;
- добір методів дослідження (спостереження, бесіди, анкетування дорослих, тестування, вивчення наукової літератури, нормативно-законодавчих документів, моделювання, експеримент, узагальнення перспективного педагогічного досвіду тощо);
- створення оргкомітету з проведення педагогічної ради, розподіл обов'язків, делегування повноважень;
- оголошення про проведення педагогічної ради.
Третій етап — моніторинговий, необхідно: організувати збирання інформації за підсумками діагностування та здійснити аналіз отриманої інформації.
Четвертий етап — практичний:  проведення засідання педагогічної ради й прийняття рішення.
П'ятий етап — аналітично - регулюючий, він охоплює:
- аналіз ефективності роботи педагогічної ради на нараді при завідувачі;
- роботу щодо виконання попередньо ухвалених рішень;
- контроль за виконанням рішення педагогічної ради.
         Тематика педагогічних рад, як правило, планується наприкінці поточного року на основі аналізу стану освітньої роботи. Упродовж року відбувається 4—5 засідань педагогічної ради.
         Вимоги до організації та проведення педагогічної ради в ДНЗ: (покроковий алгоритм):
Підготовчий етап (за чотири-шість тижнів до початку):
I. Створення комісії (творчої групи) з метою уточнення теми та питань для обговорення, підготовки порядку денного засідання педради.
II. Визначення об'єктів вивчення (педагоги, діти, заходи).
ІІІ. Видання наказу про підготовку й проведення педагогічної ради.
Орієнтовний зразок наказу:
НАКАЗ
від ________ 20__ року               №____
 Про підготовку і проведення педагогічної ради
«Вплив художньо-мовленнєвої діяльності
на всебічний розвиток дитини дошкільного віку»
     Відповідно до річного плану ДНЗ та з метою різнобічного вивчення проблеми створення умов для художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку
НАКАЗУЮ:
1. Провести засідання педагогічної ради ________ року в приміщенні методичного кабінету.
2. Відповідальним за педагогічну раду призначити. . .
3. Створити творчі мікрогрупи, затвердити їхній склад.
4. Відповідальному за педраду:
4.1. Провести засідання творчих мікрогруп, окреслити коло питань для обговорення на педагогічній раді;
4.2. Розробити робочий план підготовки педради до ________року;
4.3. Підготувати проект доповіді до _________року.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Завідувачка ДНЗ ________
        Підготовку письмового порядку денного та оголошення про проведення педагогічної ради потрібно розмістити на дошці оголошень у методичному кабінеті. У методичному кабінеті повинен бути оформлений стенд „Готуємося до педагогічної ради”. Як правило, на стенді розміщуються:
- порядок денний педагогічної ради;
- рішення попередньої ради;
- план підготовки педагогів до педради;
- опитувальник до самоаналізу (рефлексії) своєї діяльності щодо проблеми, яка буде розглядатися;
- список рекомендованої літератури до проблеми;
- орієнтовна структура засідання.
      Етапи підготовки та проведення педагогічної ради:
        Організаційний етап підготовки педагогічної ради ( за два тижні до початку):
1.Підготовка роздаткового і наочного матеріалу.
2.Перевірка роботи мікрогруп, здійснення допомоги (за необхідності).
3.Міні-тренінги з вихователями, які будуть проводити відкриті перегляди занять із дітьми.
4.Складання графіка відкритих переглядів, взаємовідвідувань.
5.Підготовка карток-схем для аналізу переглянутих заходів.
       Діяльнісний етап — за тиждень до початку:
 1. Перегляд відкритих заходів.
2. Аналіз проведених відкритих заходів (за один день до початку педагогічної ради)
     Орієнтовна структура засідання педагогічної ради:
1. Повідомлення голови ради про кількість присутніх і відсутніх членів ради, причини відсутності.
2. Представлення запрошених на засідання не членів ради. 3. Голова педагогічної ради нагадує порядок денний, питання, що будуть розглядатися. Затвердження регламенту роботи ради. У короткому вступному слові визначити значущість проблеми і спонукати педагогів до активної участі у роботі, до обміну позитивним досвідом із обговорюваної проблеми.
4. Звіт про виконання рішень попереднього засідання.
5. Обирання аналітичної групи для формулювання проекту рішення педагогічної ради.
6. Надання слова доповідачеві, співдоповідачеві, виступаючим.
7. Резюме після кожного виступу.
8.Підбиття підсумків обговорення доповіді і співдоповідей, окреслення
конкретних шляхів поліпшення вирішення проблеми, що обговорювалася.
9.Зачитування проекту рішення педагогічної ради після внесення доповнень, уточнень, затвердження рішення відкритим голосуванням.
        Відповідно до Інструкції щодо ведення ділової документації у дошкіль­ну навчальному закладі ведуть книгу протоколів педагогічних рад, яку оформлюють за встановленим зразком ведення документації.
Орієнтовний протокол засідання педради.
Протокол №
засідання педагогічної ради від______________
ПРИСУТНІ: (кількість)
Порядок денний:
1. Аналіз роботи педагогічного колективу в 20__-20__ році та завдання у наступному навчальному році.
2. Затвердження плану роботи ДНЗ на 20__ – 20__ навчальний рік.
СЛУХАЛИ: доповідь завідувача ДНЗ . . . . . . . „Аналіз роботи педагогічного колективу з реалізації проблеми особистісно-орієнтованої моделі освіти дітей дошкільного віку. Мета і завдання педагогічного колективу у новому навчальному році» (доповідь додається).
СЛУХАЛИ: інформацію методиста . . . . . . . . .„Аналіз методичної роботи ДНЗ у 2007-2008 навчальному році. Основні проблеми нового навчального року” (інформація додається).
СЛУХАЛИ: інформацію психолога . . . . „Реалізація виховних завдань педагогічним колективом за умов впровадження особистісно-орієнтованої моделі освіти дітей дошкільного віку» (інформація додається).
ВИСТУПАЛИ (хто, посада, короткий виклад виступу)
РІШЕННЯ ПЕДРАДИ:
1. Доповідь завідувача ДНЗ . . . . . взяти до відома.
2. Затвердити плану роботи ДНЗ на 20__ – 20__ навчальний рік.
3.До _______ розробити цільову комплексну програму «Соціалізація дитини в умовах суспільного дошкільного виховання» із залученням до роботи практичного психолога .
5. . . Затвердження програм, розкладу, виду планування тощо.
Голова педагогічної ради ______________ Секретар педагогічної ради ______________
        Реалізація рішень педагогічної ради щодо виконання рішення педагогічної ради адміністрація ДНЗ повинна:
- контролювати ( постановка рішення на контроль - занесення його до журналу контролю, книги наказів, до картки контролю тощо);
- приймати адміністративне рішення ( видання наказу, розпорядження, проведення нарад, засідання творчих груп тощо);
- накреслювати шляхи реалізації ( графіки заходів: відкритих переглядів, ведення семінарів - практикумів, вивчення ППД тощо);
- знімати рішення з контролю (інформування педагогічного колективу про остаточне виконання рішення, відмітка про це у картці тощо).
Примітка: Окремі пункти рішення педагогічної ради можна затвердити наказом.
НАКАЗ
від _____  ________ року          №
Про затвердження рішення педради
«Система взаємовідносин між суб'єктами освітньої діяльності у ДНЗ»
         На основі ухваленого рішення педагогічної ради протокол № ____ від_________ року
НАКАЗУЮ:
1. Вихователю - методисту ДНЗ . . . . :
1.1. До _______року відкрити майстер-клас вихователя _________ з проблеми . . .. . . .
1.2. Протягом року зобов'язати вихователів. . . . . . . .відвідувати методичні об’єднання з проблем. . . . . . . . .
2. До _____ _____року заслухати на нараді при завідувачі вихователя. . . . . зі звітом щодо реалізації . . . . . . . .
3. Вказати психологу . . . . .на недостатню підготовку до проведення тренінгу і слабкий контроль за результатами діагностування дітей старшої групи.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Завідувачка ДНЗ __________
Форми контролю за рішенням педагогічної ради:
— відвідування занять, гуртків, секцій тощо;
— проведення контрольно-діагностичних зрізів — співбесіди із педагогами;
—анкетування педагогів, батьків тощо.
Контроль за ефективністю роботи педагогічної ради
         З метою ефективної роботи наступних засідань педагогічної ради можна скористатися анкетою для педагогів. Анкета
«Ефективність роботи педагогічної ради»
Вельмишановний колего!
Адміністрація дошкільного навчального закладу______ звертається до Вас із проханням висловити свої міркування щодо ефективності роботи педагогічної ради у _____-______навчальному році.
1. Які питання (проблеми), що розглядались на засіданнях педагогічної
ради у цьому навчальному році, викликали Ваш інтерес і спонукали до перегляду своїх форм і методів роботи із дітьми? 2. Що з'явилося нового у роботі педагогічної ради цього року?
3. Які труднощі Ви відчули під час роботи із вихованцями і якої допомоги потребуєте з боку адміністрації?
4. Чи задовольняє методичне забезпечення роботи у Вашій віковій групі дітей?
5. У чому, на Ваш погляд, суттєві недоліки в підготовці та проведенні за сідань педагогічної ради?
6. Що Ви пропонуєте для підвищення ефективності роботи педагогічної ради? 7. Запропонуйте 2—3 проблеми для розглядання на педагогічній раді у новому навчальному році.
         Слід прагнути, щоб педагогіч­на рада стала для вихователів справді радою, де не просто за­сідають випадкові люди, а вирі­шують корисні справи однодумці; щоб вона стала цент­ром підживлення відповідальності кожного за результати своєї пра­ці. Тоді вона буде не формальною справою, а творчим процесом, який приносить радість і задо­волення, впевненість і натхнення її учасникам, перетвориться на акумулятор цінних думок та про­позицій.
ДОШКІЛЬНЯТКО

друзі сайту

sadkolobok.at.ua
Все для детей
счетчик посещений

Цікаві матеріали